ProjectSports | Algemene voorwaarden
1988
page-template-default,page,page-id-1988,woocommerce-no-js,yith-wapo-frontend,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.6,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive
 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ProjectSports sportevenementen

Inschrijving en betaling
Inschrijven gebeurt door het compleet invullen van het aanmeldingsformulier via projectsports.nl
Uw inschrijving is definitief als uw gehele betaling binnen is en u daarvan een bevestigingsmail van heeft ontvangen. (Volgorde van binnenkomst betaling is leidend voor het aantal inschrijvingsplaatsen).

Annuleren
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de deelnemer naast de verschuldigde reserveringskosten(€30,00) de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  • Bij annulering vanaf de inschrijving tot aan 29 dagen voor aanvang voetbaldagen 25 %
    Bij annulering van 28 dagen voor aanvang van de voetbaldagen 60%
  • Bij annulering van 21 dagen voor aanvang van de voetbaldagen 75%
  • Bij annulering van 14 dagen voor aanvang van de voetbaldagen 80%
  • Bij annulering van 7 dagen voor aanvang van de voetbaldagen: 100%
    Annuleren kan alleen schriftelijk. 

Wijzigen
Mocht u door omstandigheden de locatie van het sportevenement willen aanpassen, dan kan dit bij voldoende ruimte op de betreffende locatie kosteloos (tot 6 weken voor aanvang). Ook kleine wijzigingen zoals emailadres, medicijngebruik etc. graag doorgeven op ons info@projectsports.nl mailadres.

Overmacht
Indien ProjectSports door overmacht geheel of ten dele is verhinderd één of meer voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is ProjectSports gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden.
Onder overmacht zoals bedoeld in dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een voetbaldagen. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 48 deelnemers per evenement. ProjectSports dient de deelnemer minimaal twee weken vóór aanvang van het sportevenement hiervan in kennis te stellen. Uiteraard vindt hierbij volledige restitutie van het betaalde bedrag plaats.

Instructies en gedragsregels
De deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van de medewerkers van ProjectSports, ter bevordering van een goed verloop van het sportevenement. Tevens dient de deelnemer de gedragsregels te respecteren welke ProjectSports hanteert.
Een deelnemer die de medewerkers van, of overige deelnemers aan ProjectSports hinder of overlast bezorgt, kan door ProjectSports van (voortzetting van) het sportevenement worden uitgesloten.

BELANGRIJK:
Bij de sportieve sportevenementen past het niet om te roken en alcohol te drinken, daarom wordt geen enkele vorm van tabak, alcohol of drugs toegestaan tijdens verblijf op een van ProjectSports Voetbaldagen. Overtreding van deze regel resulteert in verwijdering van het project. Wij danken u voor uw begrip.

Je persoonlijke gegevens
Artikel 3, lid 2 van de consumentenvoorwaarden vereist de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van de voetbaldagen van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap, maar ook andere hoedanigheden die voor (één van de) deelnemersgenoten van belang zijn, zoals de leeftijd van deelnemers. Als je één van de voetbaldagen boekt, rekenen wij erop dat je in staat bent aan het gehele programma mee te doen. Wanneer blijkt dat je door lichamelijke of geestelijke beperkingen het programma niet kunt volgen, andere hindert in het volgen of belangrijke informatie die van invloed is op jouw functioneren hebt achtergehouden, behouden wij ons het recht voor je onmiddellijk van verdere deelname uit te sluiten. Je ouders/verzorgers zijn dan verplicht ervoor te zorgen dat je binnen 1 uur wordt opgehaald.


Het melden van bijzonderheden 
Als je bij ProjectSports één van de sportevenementen wilt gaan boeken, gaan we ervan uit dat ten opzichte van je leeftijdsgenoten, geen significante leer- en ontwikkelingsachterstand hebt, en zonder aanpassingen kunt deelnemen. Als dit niet zo is, ben je verplicht dit bij boeking op te geven. Je bent als deelnemer verplicht om bij boeking alle bijzonderheden die er spelen, of vroeger gespeeld hebben, op te geven. Bij bijzonderheden moet je denken aan: ADHD, medische bijzonderheden (lichamelijke en geestelijke) en medicijnen, diëten, ingrijpende persoonlijke omstandigheden (zoals gescheiden ouders), een geloofsovertuiging welke bepaalde gebruiken 
met zich meeneemt waar wij als ProjectSports rekening mee moeten houden etc. Als blijkt dat bovengenoemde bijzonderheden en/of informatie niet bij de boeking zijn doorgegeven, maar bijvoorbeeld pas aangekomen op de bestemming worden gemeld of bekend zijn, kan dit betekenen dat je van verdere deelneming wordt uitgesloten. 

Aansprakelijkheid
De deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor ProjectSports en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels inbegrepen – van de deelnemer.
ProjectSports is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen van de deelnemers. 
Alle persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de deelnemer. ProjectSports aanvaardt – behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ProjectSports – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken en andere persoonlijke eigendommen van de deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de medewerkers van ProjectSports, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging. 
 
Medicijngebruik
Indien uw kind medicijnen gebruikt en dit bij inschrijving heeft gemeld dient u deze bij aanvang het sportevenement af te geven aan de begeleiders tezamen met een duidelijk doseringsschema. De begeleider van de betreffende dagen zal de medicijnen op het juiste moment aan uw kind uitreiken en erop toezien dat ze worden ingenomen. Voor medicijnen die niet aan de begeleiders worden afgeven zijn wij niet verantwoordelijk.

Dieet
Wil je graag aan de voetbaldagen deelnemer en heb je een dieet? Geen probleem. Stuur ons een mail op het info@projectsports.nl adres.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden na afloop van het sportevenement nog drie dagen door ProjectSports bewaard. Na het verstrijken van deze periode is ProjectSports gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel.

Foto’s / Video’s
Tijdens het sportevenement worden er beeldopnamen gemaakt ten behoeve van ProjectSports promotiemateriaal, mocht u tegen publicatie zijn dan verzoeken wij u dit voor aanvang van de voetbaldagen kenbaar te maken.

Verzekeringen
Het is voor de deelnemers verplicht dat zij in het bezit zijn van een ziektekostenverzekering.
Indien gewenst dient men zelf een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten. Neem altijd het bewijs van je verzekering(en) mee.